Kennis & blogs

SUVIS: Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen

Subsidieregeling (SUVIS) voor ventilatie en duurzame maatregelen van scholen.

Goed nieuws! Per 1 oktober 2021 is de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open. Deze subsidieregeling is bedoeld om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren via ventilatie. Uniek aan deze subsidie is dat het te combineren is met duurzame maatregelen. Zo wordt de school gezond en toekomstbestendig.

In het kort, wat is de SUVIS ook alweer?

  • Het Rijk stelt 100 mln. euro extra beschikbaar voor een tweede ronde voor verbetering van ventilatie voor Scholen.

Samenvatting van de SUVIS-regeling

Corona proof en een frisse school

Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat en het onder controle houden van Corona. Met deze subsidie kan de school voldoen aan minimaal Frisse Scholen klasse C (voor bouwbesluit 2012) of anders klasse B. Dit is belangrijk voor de leerprestaties van leerlingen maar ook zeker noodzakelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor onze leerkrachten. Zie het volgende uitgebreide artikel over de CO2 niveaus in scholen.

Ventilatie als opstap naar aardgasvrije scholen

Ventilatie is belangrijk om een gezond en prettig binnenklimaat te creëren en kan helpen om scholen ‘corona-proof’ te maken, maar het biedt daarnaast kansen om een school aardgasvrij te maken. Het aanbrengen van een ventilatiesysteem kan effect hebben op het energieverbruik van het schoolgebouw. Wanneer de ventilatie als een los systeem wordt ingezet kan dit tot extra energieverbruik en -kosten leiden. Daarnaast kan het ventilatiesysteem juist ook een eerste stap naar een aardgasvrij gebouw zijn, door deze te combineren met een warmtepomp en/of Warmte- Koude-Opslag (WKO).

Koppelkansen benutten met SUVIS-regeling

In de subsidieregeling mogen ook duurzame maatregelen worden meegenomen zoals isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting. Deze veelal toekomstige uitgaven voor onderhoud en vervanging komen dus nu in aanmerking voor 30% subsidie, dit levert een gunstige business case op. De school wordt toekomstbestendig en kan tegelijkertijd aanzienlijke kosten besparen.

Routekaart Duurzame Scholen

Het behalen van de klimaatambities is nog duidelijker en acuter dan ooit tevoren, zo ondervinden we direct de gevolgen ervan door extreme overstromingen en droogte. Het behalen van de klimaatdoelen is een gezamenlijke opgave, zo heeft de PO-Raad, VO-Raad samen met de VNG de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs opgesteld, link. Hierin is duidelijk dat alle scholen CO2 neutraal moeten worden. De investeringen in duurzame maatregelen zullen tussen en komende periode moeten plaatsvinden. De subsidie biedt nu de kans om 30% van deze kosten gesubsidieerd te krijgen.

RES en Transitie Visie Warmte

Ook gemeenten zijn volop bezig met het behalen van de klimaatambities. Hiervoor wordt onder andere de RES (Regionale Energie Strategie) en Transitie Visie Warmte door gemeenten ingezet. Dit kan betekenen dat een school in de aardgasvrije wijk ligt, dan loont het om alvast de school aardgas vrij te maken in deze subsidie aanvraag.

De uitdaging: hoe dekken we resterende 70%?

De grote uitdaging blijft: hoe kunnen we de resterende 70% van de investeringskosten dekken? Hiervoor zijn een aantal strategieën mogelijk. Zo kan de combinatie met duurzame maatregelen gebruikt worden om een deel van de projectkosten uit de besparingen van de gas- en elektrarekening te dekken. Er zijn fondsen beschikbaar die in sommige gevallen deze investeringen vooraf financieren. Wij hebben hiervoor een aantal fondsen opgericht. Een andere dekkingsmogelijkheid is het naar voren halen van bepaalde onderhoudsmaatregelen waarmee bedragen uit de onderhoudsbudgetten voor 30% worden verhoogd. We hebben een aantal scholen geholpen om dit in beeld te brengen en te verwerken in de begroting. Afhankelijk van de budgetten in de IHP en eventuele duurzaamheidsinvesteringen voor Gemeenten en Provincies biedt dit ook een mogelijkheid om aanvullende dekking te organiseren. Voor ondersteuning of voorbeelden bij het invullen van 70% dekking kunt u contact met ons opnemen.

Het Budget

Het totale budget voor de regeling is verruimd naar € 200 mln. Dat betekent dat er in deze ronde 100 mln. extra beschikbaar wordt gesteld. De deadline voor inschrijving is 31 januari 2022. De eerste subsidieronde was echter al binnen vier maanden overschreden. Van de 100 mln. extra worden ook de aanvragen die na overschrijding zijn ingediend automatisch meegenomen. Dit zou kunnen betekenen dat de eerst al 15 mln. euro al direct wordt ingeschreven.

Het maximaal bedrag varieert van 150.000 tot wel 1.000.000 euro per school op basis van de leerlingaantallen.

Voorwaarden

  • Project bevat maatregelen die leiden tot betere luchtverversingscapaciteit (minimaal 6 dm3/s per persoon bij bouwjaar voor 1 april 2012, of 8,5 dm3/s per persoon bij bouwjaar na 1 april 2012) en betere CO2-concentratie (maximaal 1.200 ppm bij bouwjaar voor 1 april 2012 of 950 ppm bij bouwjaar na 1 april 2012).
  • Bouwactiviteiten moeten starten voor 31 augustus 2022 en voor uiterlijk 1 mei 2025 zijn afgerond.
  • Er moet een CO2-meting komen in iedere onderwijsruimte.
  • Er dient een energieregistratie- en bewakingssysteem te worden geïnstalleerd.
  • De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik beperken en de CO2-uitstoot.

Meer informatie over de SUVIS lees je hier.

Ondersteuning bij subsidieaanvraag, haalbaarheid en uitvoering

Wij ondersteunen bij de aanvraag SUVIS en de vervolgstappen, namelijk het financieel haalbaar maken en de daadwerkelijke uitvoering.

Werkzaamheden die onder de subsidieaanvraag vallen zijn onder andere: gegevens verzamelen, offertes opvragen, begroting opstellen, verklaring van de kwaliteit van de ventilatie verzorgen, overzicht van de duurzame maatregelen opstellen en een tijdsplanning maken van de werkzaamheden. Voor zowel de gemeente als de scholenstichting kost het tijd, geld en energie om dit voor te bereiden.

Gemeenten en Scholenstichtingen hebben vaak samen een financiële verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten van ventilatie. De kostenverdeling leidt soms tot (te) lange discussies met het gevaar dat er helemaal niets gebeurt. Er zijn diverse voorbeelden en oplossingsrichtingen duidelijk geworden tijdens de eerste subsidieronde. Slim Opgewekt scholen helpen de partijen om tot een passende oplossing te komen. Wij hebben diverse aanvragen verzorgd waarbij er geen inzet van de gemeente nodig was, alleen een contactpersoon. Wij namen hier al het werk op ons.

De uitvoering van deze school specifieke maatregelen vragen om kennis van zaken. Wij nemen de uitvoering in opdracht van de school uit handen. Van werkvoorbereiding, opstellen gunningsleidraad tot begeleiden van de uitvoering en oplevering. Wij hebben in de eerste ronde diverse SUVIS-subsidies succesvol aangevraagd en we zijn met deze projecten nu in werkvoorbereiding en uitvoering.

SUVIS al aangevraagd, en nu?

Na het ‘succesvol’ aanvragen van de SUVIS, begint het echte werk. Welke exacte systemen zijn het beste geschikt? Hoe zorg je ervoor dat het ventilatiesysteem nu of in de toekomst uit te breiden is met een warmtepomp? Allemaal vragen die rijzen om de volgende stap naar succesvolle uitvoering te maken. We hebben diverse projecten begeleidt en scholen geholpen om toekomstbestendige en economische keuzen te maken. Meer weten; neem contact op met Elke

Meer weten? neem dan
contact op.
06 - 147 009 23