Privacyverklaring Op Naar Nul BV

Privacyverklaring

Op Naar Nul BV, (afgekort ONN) gevestigd aan van Oldenbarneveldtstraat 92-2, 6827 AN Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

van Oldenbarneveldtstraat 92-2
6827 AN Arnhem
026-36 121 10

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op Naar Nul BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens

Het leveren van onze diensten aan pandeigenaren, overheden en zakelijke opdrachtgevers

Als pandeigenaar, overheid of zakelijke opdrachtgever kunt u gebruik maken van onze diensten om uw pand(en) te verduurzamen.

Hiervoor verwerken wij aanvullende bedrijfsgegevens:

 • Betalingsgegevens
 • Factuurgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens over uw interesses en pand(en):

 • Projectnummer
 • Projectfoto’s
 • Reeds uitgevoerde maatregelen
 • (Verduurzamings)interesses
 • Gebouwsoort
 • Bouwjaar
 • Situatie
 • Gebruiksoppervlakte van uw pand(en)
 • Ruimtestaat
 • Omgevingsfactoren
 • Bouw- en verbouwhistorie
 • Noemenswaardige gebreken
 • Aantal bewoners/gebruikers pand(en)
 • Bezetting en gebruikstijden van het pand/ de panden
 • Verbruik elektriciteit, water, gas, biomassa en stadswarmte
 • Energie-, water en elektriciteitsrekening
 • Bouwtekeningen
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Onderhoudsplan(nen)
 • Vabi (of gelijkwaardige) data
 • Eventueel aanvullende gegevens benodigd voor een NTA8800 rapportage / energielabel

 

Wij verwerken deze pandgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens in principe tot maximaal 3 jaar na afloop van de overeenkomst. De termijn waarop een advies wordt opgevolgd kan echter meerdere jaren en zelfs decennia overschrijden. Voor de uitvoering kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen, waarvoor het nodig is om de nulmeting, het initiële onderzoek en advies terug te kunnen halen. Zo hoeft u deze gegevens niet meer door te geven en hoeven wij het onderzoek niet te herhalen. Deze gegevens kunnen wij daarom, zolang bewaren als nodig is voor de opvolging van ons advies. Een andere reden om sommige gegevens langer te bewaren is dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opnaarnul.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Op Naar Nul BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Op Naar Nul BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op Naar Nul BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op Naar Nul BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op Naar Nul BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opnaarnul.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Op Naar Nul BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Op Naar Nul BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@isonn.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Op Naar Nul BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of mail ons.