Duurzame technieken

Duurzame technieken

Duurzame technieken verwijzen naar technologieën, processen en systemen die ontworpen zijn om de impact op het milieu te minimaliseren, gebruikmakende van natuurlijke hulpbronnen. Dit draagt bij aan een duurzamere toekomst. Onder deze technieken verstaan we technieken die zorgen voor het verminderen van klimaatproblemen, bevorderen van energie-efficiëntie, verminderen van afval en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen.

Onder duurzame technieken vallen meerdere onderdelen:

 • Wat is hernieuwbare energie?

  Hernieuwbare energie is de energie van energiebronnen die continu opnieuw wordt aangevuld. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermische energie. Deze technieken verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verminderen de uitstoot van broeikasgassen.

 • Wat is energie-efficiëntie?

  Energie-efficiëntie is het ontwerpen en toepassen van systemen en apparaten die energie efficiënter gebruiken, zoals LED-verlichting, energiezuinige apparaten, isolatie van gebouwen en geavanceerde regelsystemen voor energiebeheer. Dit resulteert in een lager energieverbruik en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

 • Hoe werkt waterbesparing?

  Met waterbesparing gebruiken we technieken en apparaten die het waterverbruik verminderen, zoals regenwateropvangsystemen, efficiënte irrigatie, waterzuiverings- en hergebruiksystemen, en het gebruik van waterbesparende sanitair- en huishoudelijke apparaten.

 • Wat is een circulaire economie?

  Een circulaire economie is een systeem waarin producten en materialen worden hergebruikt, gerepareerd, gerecycled of geüpgraded, waardoor de behoefte aan nieuwe grondstoffen en de hoeveelheid afval wordt verminderd. Denk hierbij aan technieken zoals recycling, upcycling, hergebruik en afvalbeheer.

 • Hoe wordt groene bouw ingezet?

  Het gebruik van duurzame bouwmaterialen, energie-efficiënte ontwerpen, groene daken, passieve koeling en verwarmingssystemen, en het verminderen van bouwafval. Dit draagt bij aan energiezuinige en milieuvriendelijke gebouwen.

 • Wat is elektrische mobiliteit?

  Elektrische mobiliteit is het bevorderen van elektrische voertuigen (EV’s) als een alternatief voor vervuilende voertuigen die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dit vermindert de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Duurzame technieken zijn essentieel om een duurzamere en veerkrachtigere samenleving te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met sociale, economische en milieubehoeften voor huidige en toekomstige generaties.

Duurzame energie

Er zijn veel duurzame technieken beschikbaar maar wanneer kies je nu voor welke technische maatregel? Bij het bepalen van de meest geschikte duurzame energietechnieken wordt vaak gebruik gemaakt van de trias energetica. Dat is een strategie voor energiebesparing en duurzaam energiegebruik. Het bestaat uit drie stappen:

 

1. Energiebeperking: De eerste stap is het beperken van de energievraag door efficiënter om te gaan met energie. Dit houdt in het verminderen van energieverliezen, het optimaliseren van het energiegebruik en het toepassen van energiebesparende maatregelen. (Bijvoorbeeld LED – verlichting of isolerende maatregelen)

2. Gebruik van duurzame energiebronnen: De tweede stap is het benutten van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Het doel is om zoveel mogelijk energie te verkrijgen uit hernieuwbare bronnen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

3. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen: Als de eerste twee stappen zijn genomen, kan de derde stap worden toegepast, namelijk het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen wanneer ze nog steeds nodig zijn. Denk aan het gebruik van schonere en efficiëntere technologieën (hoogrendementsinstallaties).

Integrale aanpak

Verduurzamen begint bij een goed doordacht plan. Dat vraagt om een integrale benadering. De toekomstige technieken moeten goed op elkaar aansluiten om optimaal te werken. Vervolgens kan vanuit dit eindplaatje eventueel een gefaseerde aanpak plaatsvinden waarbij in stappen (en over een langere periode) naar het uiteindelijke doel toegewerkt wordt; een duurzaam gebouw. Het is goed om bij een dergelijke stapsgewijze aanpak zaken zoals; staat van onderhoud, technische, financiële en organisatorische mogelijkheden te betrekken. Ook voorkomt een dergelijke aanpak desinvesteringen. Wanneer ad hoc gereageerd wordt kunnen soms in de toekomst nadelige effecten ontstaan. Bijvoorbeeld als er eerst nieuw bitumen wordt gelegd op een plat dak vanwege aanwezige slijtage en later toch blijkt dat dakisolatie toch een erg belangrijke maatregel is.

 

Besluitvorming

Een verduurzamingsplan moet enerzijds goed aansluiten op de ambities, wensen en eisen die er liggen vanuit de beslissers. Maar het is vooral ook belangrijk dat het transparantie biedt en helder is voor de ontvanger. Een verduurzamingsplan geeft op die manier een goed technisch en financieel beeld van waaruit de beslissers, meestal de vastgoedeigenaren, een goede keuze kunnen maken tussen de verschillende oplossingen.

 

Business case

De keuze om wel of niet over te gaan tot bepaalde verduurzamingsmaatregelen is voor velen ingegeven vanuit de financiën. De investeringen moeten wel gedekt kunnen worden en het liefst op termijn geld opleveren. Zo is er naast het milieuvoordeel een echte win-win. Het financiële plaatje wordt in beeld gebracht door middel van een Total Cost of Ownership benadering (TCO). Ook wordt duidelijk wanneer de business case ‘break-even’ is. Dankzij een heldere business case worden de duurzame maatregelen en terugverdientijd duidelijk. Daardoor kan een financiële afweging gemaakt worden over de resterende exploitatietermijn van het gebouw.

 

Bij het realiseren van duurzame technieken zoals isoleren, zonnepanelen of een warmtepomp komen veel inhoudelijke aspecten aan de orde. Van een subsidie-aanvraag tot aan vergunningen en kennis van installatie- en elektrotechniek. Op Naar Nul adviseert in technisch en financiële vraagstukken en begeleidt projecten in de uitvoering.

Projecten

Meer weten over duurzame technieken?