Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Op Naar Nul BV. Op Naar Nul adviseert en realiseert duurzame projecten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld in twee onderdelen. Onderdeel A bevat algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die klanten met Op Naar Nul sluiten. Onderdeel B is (aanvullend) van toepassing als Op Naar Nul in het kader van de overeenkomst projecten inkoopt.

 

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemene voorwaarden adviesopdrachten

  • Er kunnen geen claims of aansprakelijkheid aan Op Naar Nul als Opdrachtnemer worden gesteld voor de (niet) toekenning van bijvoorbeeld subsidie(s) of financiering.
  • Daarnaast is op onze opdrachten ‘De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever – architect’ van toepassing tenzij expliciet anders overeengekomen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden overeenkomst van aanneming

Als basis voor de voorwaarden gebruiken we de standaard UAV (uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012). Deze ‘UAV’ bevat voorwaarden die de standaard is in dit soort uitvoeringswerkzaamheden. Specifieke voorwaarden voor Op Naar Nul volgen hieronder:

2.1        Oplevering: Als alle werkzaamheden zijn afgerond wordt het project samen met de Opdrachtgever opgeleverd. De Opdrachtgever ontvangt alle garanties, handleidingen en gebruiksaanwijzingen van de installaties. De dag van de oplevering wordt in overleg met de vereniging bepaald en hoeft niet schriftelijk aangevraagd te worden zoals in paragraaf 9 van de UAV.

2.2        Bouwvergaderingen: Bij de start van de werkzaamheden en bij de oplevering houden we een bouwvergadering waar een gevolmachtigde van de Opdrachtgever bij aanwezig is. De momenten van de bouwvergaderingen worden vooraf bij start van de werkzaamheden overlegd. Bij onvoldoende animo van de Opdrachtgever komen bouwvergaderingen automatisch te vervallen. Van de bouwvergadering wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen komen in plaats van de weekrapporten als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 UAV.

2.3        CAR of montageverzekering: Opdrachtnemer heeft het werk verzekerd. Een kopie van de polis is door de Opdrachtgever bij ons op te vragen.

2.4        Asbest en (constructieve) gebreken: Indien het geval zich voordoet dat asbest of constructieve gebreken worden aangetroffen, of dat achterstallig onderhoud leidt tot stagnatie in de uitvoering zullen partijen in overleg treden over de aan te passen data voor start en oplevering van de werkzaamheden. Eventuele vertragingsschade of andere meerkosten aan de zijde van de Opdrachtnemer komen voor rekening van de Opdrachtgever.

2.5        Boetebeding: Onverlet de rechten welke partijen ingeval van niet nakoming van de in deze overeenkomst omschreven verplichtingen van de wederpartij kan doen gelden, is elk der partijen gerechtigd om ingeval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen, aan wederpartij een boete op te leggen ter hoogte van € 500 per gebeurtenis. Indien het de betaling van een geldbedrag betreft bedraagt de boete 10% van dat bedrag, tot een maximum van € 100.000 tenzij anders schriftelijk vooraf is overeengekomen. Deze boete is per direct opeisbaar indien en zodra een door wederpartij in de ingebrekestelling vermelde termijn is verstreken, zonder dat wederpartij alsnog aan zijn verplichting(en) zal hebben voldaan.

2.6        Geschillen: In afwijking van §49 UAV, zullen partijen bij een geschil eerst trachten binnen 4 weken in onderling overleg tot een oplossing van dat geschil te komen. Indien partijen er na die periode niet in zijn geslaagd het geschil te beslechten, zullen zij deze ter behandeling voorleggen aan de Raad van Arbitrage als omschreven in §49 UAV.

 

Onderdeel B: Algemene inkoopvoorwaarden

 

Artikel 1 Algemene inkoopvoorwaarden

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere uitnodiging tot het doen van een Offerte, aanvragen, mededelingen en op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Op Naar Nul BV en maken deel uit van alle Offertes, Overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1        De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtnemer of derde wordt door Op Naar Nul BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2        Afwijking in een Overeenkomst of anderszins van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is uitsluitend mogelijk nadat Op Naar Nul BV hiermede uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1        Een op uitnodiging van Op Naar Nul BV verstrekte Offerte is bindend en onherroepelijk totdat Op Naar Nul BV deze schriftelijk al dan niet heeft geaccepteerd.

3.2        Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Op Naar Nul BV van een Offerte.

3.3        Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, Offerte en/of de Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als een wijziging van en/of aanvulling op de betreffende Overeenkomst, Offerte of Algemene Inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 4 Keuringen

4.1        Op Naar Nul BV, of daartoe door Op Naar Nul BV aangewezen personen of instanties, is/zijn te allen tijde bevoegd bij Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden de door Op Naar Nul BV noodzakelijk geachte keuringen, controles en beproevingen te verrichten.

4.2        Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar Producten worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.

4.3        Indien bij keuring, controle en/of beproeving Producten worden afgekeurd zal Op Naar Nul BV dit aan Opdrachtnemer schriftelijk melden onder vermelding van de reden(en) van afkeuren. Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of andere vorm van compensatie.

4.4        Indien een installatie Scope12 afgekeurd wordt en er door de ernst van de gebreken een herkeuring dient plaats te vinden, zullen deze kosten van de herkeuring doorbelast worden aan de opdrachtnemer.

 

Artikel 5 Meer- en minderwerkzaamheden

Het verrichten door Opdrachtnemer van meer, minder of andere werkzaamheden dan overeengekomen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Op Naar Nul BV.

 

Artikel 6 Leveringstermijnen/ planning

6.1        Levering door Opdrachtnemer dient binnen de overeengekomen leveringstermijn te geschieden. Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal plaatsvinden stelt Opdrachtnemer Op Naar Nul BV daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte onder vermelding van de reden(en) van het niet nakomen.

6.2        De leveringstermijn gaat in op de datum van schriftelijke aanvaarding door Op Naar Nul BV van een Offerte.

6.3        Door overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Op Naar Nul BV recht op schadevergoeding. Op Naar Nul BV heeft in dat geval tevens het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 7 Emballage en Transport

7.1        Producten worden franco bij Op Naar Nul BV op een door haar aan te wijzen plaats afgeleverd ongeacht of de plaats van aflevering in Nederland gelegen is.

7.2        Producten worden geleverd in een voor het overeengekomen vervoer geschikte verpakking welke voldoet aan alle daarvoor geldende wettelijke regels en normen.

7.3        Opdrachtnemer is verplicht de verpakking terug te nemen. De kosten voor het retour zenden alsmede het verwerken van de verpakking zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Acceptatie

8.1        Bij aflevering van Producten heeft Op Naar Nul BV het recht deze te inspecteren. Geleverde Producten worden eerst als geaccepteerd beschouwd na goedkeuring door Op Naar Nul BV.

8.2        Indien de geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen eisen of op andere grond gebrekkig zijn, zal Op Naar Nul BV daarvan binnen negentig dagen na levering schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtnemer. In dat geval heeft Op Naar Nul BVhet recht te hare keuze de Producten door Opdrachtnemer te laten herstellen, opnieuw te laten leveren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding.

8.3        Opslag- en/of terugzendingskosten van afgekeurde Producten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

8.4        In geval van verborgen gebreken is de genoemde termijn in lid 2 niet van toepassing.

 

Artikel 9 Prijzen

9.1        Alle overeengekomen prijzen, waaronder begrepen de prijzen van na- en bijleveringen, zijn vast en kunnen niet op welke grond en ten welke titel dan ook worden verhoogd.

9.2        Onder prijsverhoging als bedoeld in het vorige lid wordt ook verstaan prijsverhogingen al dan niet op basis van een prijsindex, die Opdrachtnemer wil toepassen op grond van gestegen loonkosten, stijging van belastingen, stijging van materiaalkosten of grondstofkosten, ook als zodanige prijsverhogingen van overheidswege zijn toegestaan.

 

Artikel 10 Betaling

10.1     Betaling van facturen geschiedt binnen 21 dagen nadat Opdrachtnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan en door Op Naar Nul BV een factuur is ontvangen die voldoet aan alle wettelijke vereisten en waarvan de juistheid niet door Op Naar Nul BV wordt betwist.

10.2     Betaling zal slechts geschieden indien door Opdrachtnemer verrichte diensten respectievelijk de levering van Producten of een gedeelte daarvan waarop een termijnbetaling betrekking heeft, is goedgekeurd en geaccepteerd door Op Naar Nul BV.

10.3     Op Naar Nul BV is te allen tijde gerechtigd haar schulden aan Opdrachtnemer te verrekenen met haar vorderingen op Opdrachtnemer en op de met Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen, ook indien de tegenvordering inmiddels op een derde is overgegaan. Op Naar Nul BV is tevens gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtnemer over te dragen aan een derde.

 

Artikel 11 Garantie

11.1     Opdrachtnemer heeft zich deugdelijk op de hoogte gesteld van de eisen en wensen van Op Naar Nul BV, alsmede van haar organisatie, werkwijze, producten, serviceniveaus, doelstellingen en overige van belang zijnde factoren/omstandigheden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2     Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Producten en/of verrichte diensten van goede kwaliteit zijn, vrij van iedere onvolkomenheid in de gebruikte materialen, compleet en geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen. Daarenboven garandeert Opdrachtnemer dat alle geleverde Producten en/of te verrichten diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

11.3     Opdrachtnemer garandeert dat uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen de inzet van hulppersonen en gebruik van hulpgoederen, deugdelijk, conform wet en regelgeving, met inachtneming van alle technische en overige eisen en naar de huidige stand van zaken op het gebied van milieu en techniek is geschied.

11.4     Alle gebreken en onvolkomenheden, die zich tijdens de wettelijke garantieperiode voordoen, met uitzondering van die welke het gevolg zijn van normale slijtage, zullen kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van Op Naar Nul BV onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld.

11.5     Indien na de wettelijke garantieperiode blijkt dat er als gevolg van nalatigheid en/of aantoonbare fouten in de montage Producten niet meer voldoen en/of eerder storingen vertonen dan binnen de levensduur verwacht mag worden, zal Opdrachtgever de kosten voor herstel verhalen op de Opdrachtnemer.

11.6     Eén en ander laat onverlet de overige rechten van Op Naar Nul BV op vergoeding van kosten, schaden en renten.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1     Op Naar Nul BVheeft het recht om zonder enige nadere aansprakelijkheid een onmiddellijk uitstel van verzending, levering van Producten en/of verrichting van diensten te vorderen of de (uitvoering van de) Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (op te schorten of) te ontbinden wanneer zulk een uitstel (opschorting) of ontbinding noodzakelijk dan wel gerechtvaardigd is geworden ten gevolge van elke van de wil van Op Naar Nul BVonafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Op Naar Nul BVkan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.

12.2     Tot de in lid 1 bedoelde omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie of uitvoering van werkzaamheden door Op Naar Nul BV bij derden en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige, van overheidswege te verkrijgen, vergunning.

12.3     In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Op Naar Nul BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4     Op Naar Nul BV zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht situatie op de hoogte stellen.

 

Artikel 13 Eigendom

13.1     De eigendom van Producten en resultaten van diensten gaat op Op Naar Nul BV over naar rato van de betreffende termijnbetalingen.

13.2     Het is Op Naar Nul BV toegestaan de aan haar geleverde Producten en/of verrichte diensten verder te verwerken en te verkopen voor zover in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1     Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder nadeel, kosten, schade van welke aard dan ook toegebracht aan Op Naar Nul BV, haar personeel of derden voortvloeiende uit de uitvoering van of verband houdende met een Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

14.2     Opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verzekerd houden. Na een daartoe strekkend verzoek zal Opdrachtnemer Op Naar Nul BV onverwijld inzage verlenen in de polis en (toekomstige vorderingen inzake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Op Naar Nul BV.

14.3     Opdrachtnemer zal Op Naar Nul BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken van Aanbesteder, van welke aard of uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 15 Ontbinding Overeenkomst

15.1     Indien Opdrachtnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst met Op Naar Nul BV mocht voortvloeien, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Op Naar Nul BV gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten en/of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Opdrachtnemer voldoende zeker is gesteld;
  • en/of de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Bij ontbinding door Op Naar Nul BV heeft Opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.

15.2     In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtnemer of beslaglegging door derden op de activa van Opdrachtnemer, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Op Naar Nul BV Opdrachtnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Op Naar Nul BV zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Opdrachtnemer voldoende zeker is gesteld.

15.3     Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 15.1 of 15.2 zijn alle vorderingen van Op Naar Nul BV op Opdrachtnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

15.4     Een ontbinding als bedoeld in dit artikel zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Op Naar Nul BV als neergelegd in één der artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden eindigen.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1     Alle van Op Naar Nul BV afkomstige, alsmede de door Opdrachtnemer in opdracht van Op Naar Nul BV gemaakte, tekeningen, schema’s, modellen, berekeningen, ontwerpen, software etc. (nader te noemen “documentatie”) zijn eigendom van Op Naar Nul BV, terwijl de intellectuele eigendomsrechten bij Op Naar Nul BV berusten. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om deze documentatie te gebruiken, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven. Opdrachtnemer dient alle documentatie op eerste aanmaning van Op Naar Nul BV binnen 24 uur na aanmaning aan Op Naar Nul BV te retourneren.

16.2     Indien Opdrachtnemer het bepaalde in artikel 16.1 overtreedt is Opdrachtnemer aan Op Naar Nul BV een zonder rechterlijke tussenkomst of vatbaar voor rechterlijke matiging direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000 euro per overtreding.

 

Artikel 17 Overdracht van rechten en verplichtingen, uitvoering door derden

17.1     Het is Op Naar Nul BV toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Op Naar Nul BV.

17.2     Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Overeenkomst of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Op Naar Nul BV. In geval van uitvoering van de Overeenkomst door derden blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

 

Artikel 18 Inzet en vervanging personeel

18.1     Al het door Opdrachtnemer ingezette personeel staat onder direct toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

18.2     Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een Overeenkomst uitsluitend eigen personeel inzetten. Vervanging van personeel tijdens de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtnemer, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Op Naar Nul BV.

18.3     Zodra Op Naar Nul BV van mening is dat door Opdrachtnemer ingezet personeel niet (meer) of niet goed voldoet aan de vereiste kwalificaties dan wel niet bereid of in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten is Opdrachtnemer op eerste verzoek van Op Naar Nul BVgehouden voor vervanging zorg te dragen.

18.4     Vervanging van personeel kan alleen plaats vinden indien het vervangend personeel tenminste gelijkwaardig is qua opleiding, ervaring en deskundigheid aan het oorspronkelijk ingezette personeel. Inwerkkosten en daarmee verband houdende kosten kunnen door Opdrachtnemer niet aan Op Naar Nul BV in rekening worden gebracht. Vervanging van personeel mag de continuïteit van de uitvoering van de Overeenkomst niet hinderen.

 

Artikel 19 Vertrouwelijkheid

19.1     Partijen garanderen dat zij gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle door de wederpartij als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan zij, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennisnemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan partijen, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennisnemen, waarvan de wederpartij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.

19.2     Partijen zijn niet gerechtigd tot het doen van of medewerking verlenen aan publicaties of reclame-uitingen over enige, huidige of voormalige, samenwerking tussen partijen dan wel over een Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 20 Onderaanneming

20.1     Ingeval de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden welke door Opdrachtnemer in onderaanneming worden uitgevoerd is het in dit artikel bepaalde van toepassing alsmede de UAV 2012, voor zover in deze Algemene Inkoopvoorwaarden of een Overeenkomst niet van de UAV 2012 wordt afgeweken. In ieder geval zijn de paragrafen 49 van de UAV 2012 niet van toepassing.

20.2     Opdrachtnemer verklaart er zich volledig mee bekend dat de Overeenkomst betrekking heeft op en direct in verband staat met een door Op Naar Nul BV met Aanbesteder gesloten overeenkomst. In dit verband verklaart Opdrachtnemer volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de tussen Op Naar Nul BV en Aanbesteder gesloten overeenkomst, in het bijzonder van het bestek en de voorwaarden.

20.3     Indien een overeenkomst tussen Op Naar Nul BV en Aanbesteder verplichtingen oplegt aan Op Naar Nul BV, worden deze verplichtingen in overeenstemming met opgelegd aan Opdrachtnemer en zijn van overeenkomstige toepassing op en maken deel uit van een Overeenkomst, voor zover in een Overeenkomst geen andersluidende bepalingen of bedingen zijn opgenomen.

20.4     Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, welke Op Naar Nul BV krachtens de door haar gesloten overeenkomst met Aanbesteder behoort na te leven en in acht te nemen. Opdrachtnemer zal deze wettelijk en andere voorschriften naleven en in acht nemen.

20.5     Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van mededelingen aan Aanbesteder over de inhoud van enige, huidige of voormalige, samenwerking tussen Opdrachtnemer en Op Naar Nul BV dan wel over de inhoud van een Overeenkomst.

20.6     Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot het aangaan van een overeenkomst, ongeacht het onderwerp van deze overeenkomst, met Aanbesteder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Op Naar Nul BV.

20.7     Indien Opdrachtnemer het bepaalde in de artikelen 20.5 of 20.6 overtreedt is Opdrachtnemer aan Op Naar Nul BV een zonder rechterlijke tussenkomst of vatbaar voor rechterlijke matiging direct opeisbare boete verschuldigd van € 45.000 per overtreding.

 

Artikel 21 Wet op de Ketenaansprakelijkheid

21.1     Voor zover op een Overeenkomst de Wet op de Ketenaansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 34 of 35 Invorderingswet 1990 of in de artikelen 16a en 16b Coördinatiewet Sociale Verzekeringen van toepassing kan zijn, gelden de navolgende bijzondere verplichtingen voor Opdrachtnemer.

  1. Op verzoek van Op Naar Nul BV periodiek staten te overhandigen, bevattende de namen en registratienummers van alle werknemers, die door Opdrachtnemer in verband met een Overeenkomst van week tot week zijn te werk gesteld met hun werktijden.
  2. Op verzoek van Op Naar Nul BV de loonstaten en/of de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken.
  3. Op verzoek van Op Naar Nul BV inzage te verstrekken in de loon- en werknemersadministratie.
  4. Iedere keer op verzoek van Op Naar Nul BV en/of op eigen initiatief van Opdrachtnemer minimaal éénmaal per kwartaal een verklaring te tonen inzake het betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging, alsmede een verklaring te tonen inzake de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen zoals bedoeld in de in het kader van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.

21.2     Op Naar Nul BV heeft steeds het recht door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens G-rekening in de zin van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid, of rechtstreeks aan de betrokken Bedrijfsvereniging, c.q. de ontvanger der Directe Belastingen te voldoen.

21.3     In het in het vorige lid bedoelde geval is Op Naar Nul BV van haar (betalings-) verplichtingen jegens Opdrachtnemer gekweten.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht/geschillenbeslechting

22.1     Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een met Op Naar Nul BV gesloten Overeenkomst, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat Op Naar Nul BVhet recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.